Sudat
Agropols
Agmemod
Ekociemati
TERA
Agripolicy.net
LTVC

Aktualitātes

  Lauku attīstības programmas izstrāde

  Projekta mērķis: izstrādāt priekšlikumus Lauku attīstības atbalsta politikas veidošanas un īstenošanas mehānismam. Projekta laikā veicamie uzdevumi: 1. Lauku problēmu risināšanas un attīstības koncepcijas izstrādes pamatojuma un problēmas risināšanas variantu sagatavošana. 2. Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības attīstības programmas: - izstrādes pamatojuma un priekšnovērtējuma sagatavošana; - finansu sadalījuma prognoze; - programmas īstenošanas kvantitatīvās novērtēšanas indikatoru noteikšana. LAUKU PROBLĒMU RISINĀŠANAS UN ATTĪSTĪBAS KONCEPCIJAS ANOTĀCIJA Koncepcija izstrādāta, pamatojoties uz Ministru kabineta 2001. gada 27. marta sēdes protokola Nr.13 34§ 3. punktu, kas nosaka, ka Zemkopības ministrijai ir turpmāk jākoordinē Latvijas lauku attīstības programmas realizācija. Koncepcijas izstrādi un noteiktu lēmumu pieņemšanu pamato nepieciešamība pēc jaunas un pasākumos, finansēs un atbildībā koordinētas lauku attīstības atbalsta politikas veidošanas valstī, un kuras īstenošana novērsīs pašreiz notiekošo ekonomiskās, sociālās un ainaviskās vides degradācijas procesu Latvijas laukos un sekmēs lauku teritorijas attīstību. Šīs koncepcijas mērķi ir: (1) radīt institucionālo un finansu pamatu koordinētas valsts lauku atbalsta ilgtermiņa politikas veidošanai, lai nodrošinātu sekojošu pamatuzdevumu risināšanu: 1.1 lauku iedzīvotāju labklājības līmeņa pieaugumu; 1.2 lauku resursu ilgtspējīgu un efektīvu izmantošanu; 1.3 lauku apdzīvotības, sakoptas un drošas lauku vides un ainavas saglabāšanu nākamajām paaudzēm; 1.4 nodrošināt sociāli ekonomiskās attīstības disproporciju samazināšanu gan starp pilsētām un laukiem, gan starp atsevišķām lauku teritorijām. (2) piedāvāt neatliekamus risinājumus lauku ekonomiskās apdzīvotības saglabāšanai un attīstības veicināšanai. Atbilstoši koncepcijas mērķiem tiek piedāvāti iespējamie lauku problēmu risināšanas un attīstības nodrošināšanas varianti, kuri nosaka atšķirīgas pieejas, pirmkārt, valsts ilgtermiņas lauku attīstības politikas formulēšanas procesā, otrkārt, lauku iedzīvotāju nodarbinātības problēmas risināšanas uzsākšanā. Ir dots sagaidāmo seku raksturojums, ja problēmas lauku teritorijā turpinās risināt saskaņā ar valstī jau pastāvošiem lauku attīstības politikas principiem un politikas īstenošanas mehānismu. Valsts ilgtermiņa lauku politikas formulēšanai tiek piedāvāti izstrādes principos atšķirīgi stratēģiskā dokumenta- Lauku attīstības ilgtermiņa programmas sagatavošanas varianti. Lauku iedzīvotāju nodarbinātības problēmas risināšanas uzsākšanai koncepcija paredz noteiktas atbalsta jeb darbības programmas- Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības attīstības programmas izstrādi, kuras īstenošanas mērķis ir finansiāli atbalstīt nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības attīstību laukos. Tiek piedāvāti atšķirīgi varianti programmas izstrādāšanas un īstenošanas laikam, atbalstāmai mērķteritorijai, finansiālās administrēšanas procesam, finansējuma apjomam. Lēmuma procesa atvieglošanai tiek dots katra piedāvātā varianta īstenošanas pozitīvo un negatīvo iezīmju vērtējums. Koncepcijas pielikumā ir dots statistiskais un informatīvais materiāls par situāciju laukos, lauku attīstības politikas īstenošanas stratēģisko dokumentu saskaņotību ar citiem Latvijā sagatavotiem ilgtermiņa un vidēja termiņa stratēģiskiem dokumentiem. Pievienots materiāls par Nelauksaimnieciskās uzņēmējdarbības attīstības programmas pamatnostādnēm un īstenošanas mehānisma detalizāciju.

  Projekta vadītājs

  Daina Saktiņa Dr. oec.

  LVAEI izpildītāji

  Valda Bratka Dr. oec.

  Citas iesaistītās institūcijas

  LLKC, ZM, EM, LPS

  Projekta pasūtītājs

  LR ZM Lauku atbalsta dienests

  Realizēšanas gads

  2001

  http://www.zm.gov.lv/country/index.

  Latvijas lauku attīstības politika: kāpēc un kā? (, 1.5 mb)